CALL-OUT: Are you an as gaeilge writer or maker of work for children? ‘Leathanach go Léiriú’ application window is now open

Dec 22, 2021

Leathanach go Léiriú

Ag glaoch ar amharclannóirí, scríbhneoirí agus ealaíontóirí a bhfuil suim acu obair trí Ghaeilge: Coimisiún do lucht féachana óg le Comhairle Contae Chorcaí & Graffiti Theatre Company, le tacaíocht ó Éire Ildánach

FÓGRA:
⦁ An scríbhneoir, ealaíontóir nó amharclannóir tú a bhfuil spéis ar leith agat a bheith ag cruthú do lucht féachana óg?
⦁ Ar mhaith leat go bhfeicfí do chuid scríbhneoireachta i leabharlanna agus in ionaid eile do pháistí chontae Chorcaí?
⦁ An bhfuil smaoineamh agat i bhforbairt a bhainfeadh leas as am, tacaíocht agus meantóireacht?

Fógraíonn Comhairle Contae Chorcaí agus Graffiti Theatre Company, le tacaíocht ó Éire Ildánach glao amach ar dhrámadóirí, ealaíontóirí agus amharclannóirí a oibríonn as Gaeilge, le bheith coimisiúnaithe agus meantóireacht a fháil chun píosa taibhithe gairid a scríobh agus a léiriú do pháistí. Déanfar an píosa a chur ar láthair ansin i roinnt leabharlainne contae agus áiteanna eile ar fud chontae Chorcaí in 2022.

Gheobhaidh an t-ealaíontóir roghnaithe meantóireacht agus tacaíocht ó Graffiti lena n-áirítear saineolas ar scríbhneoireacht agus léiriú i nGaeilge do pháistí ó Stiúrthóir Comhlach Graffiti, Síle Ní Bhroin.

Tá an Coimisiún roinnte ina trí chéim:


Céim a hAon: Scríbhneoireacht agus Forbairt
Sa chéim seo forbróidh an t-ealaíontóir roghnaithe a smaoineamh do phíosa taibhithe gairid go dtí an pointe cleachtaidh, le meantóireacht ó Graffiti Theatre Company.
Is é an méid a bhronntar ar an ealaíontóir don chéim seo ná : €5,000 (gach costas san áireamh)
Féadfaidh an t-ealaíontóir roghnaithe comhoibrithe eile a fhostú sa chéim seo (M.sh ceoltóir, dearthóir srl) ón íocaíocht seo. Ba cheart na comhoibrithe ionchasacha seo a ainmniú sa togra más féidir

Céim a Dó: Cleachtadh agus Léiriú
Sa chéim seo, déanfar an píosa forbartha a chleachtadh. Meastar gurb é €4000-€5000 an buiséad don chéim seo agus tá sé ag brath ar thoradh an chomhaontaithe seirbhíse bliantúil le hÉire Ildánach, príomh-mhaoinitheoirí an tionscadail.

Céim a Trí : Léiriú
Beidh an píosa á thaibhiú  i líon leabharlainne agus suíomhanna áirithe eile a mbeidh comhaontaithe i gcomhairle le Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. Meastar gurb é €8000-€9000 an buiséad don chéim seo

Cuimseoidh an buiséad seo gach táille léiriúcháin, táillí ealaíontóra, costais taibhithe. Sonraí buiséid le comhaontú ag an ealaíontóir leis na páirtithe coimisiúnaithe.

Tar éis chéim a dó, coimeádfaidh an t-ealaíontóir na cearta ealaíne d’fhorbairt an phíosa amach anseo. D’fhéadfadh go mbeadh maoiniú agus tacaíocht bhreise ar fáil ó na comhpháirtithe coimisiúnaithe chun saol an tionscadail a leathnú ar aghaidh.

CÉ DÓ/DI SEO?

⦁ Ealaíontóirí / Scríbhneoirí ag obair trí Ghaeilge. Ba chóir go mbeadh an príomh ealaíontóir  ina chainteoir Ghaeilge líofa
⦁ Ealaíontóirí / Scríbhneoirí ag obair san Graffiti Theatre Company agus lasmuigh di, mar shampla ceol, damhsa, Luathbhlianta srl.
⦁ Ealaíontóirí / Scríbhneoirí ar spéis leo / a bhfuil taithí acu píosaí a chruthú do lucht féachana faoi 12 bliana d’aois
⦁ Ealaíontóirí / Scríbhneoirí atá lonnaithe in Éirinn agus atá in ann Céim a Dó a reáchtáil i gcontae Chorcaí (caithfear aon chostais taistil nó cóiríochta a chlúdach ón mbuiséad léiriúcháin)

Déanaimid ár ndícheall an oiread guthanna agus taithí agus is féidir a léiriú. Creidimid go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh taithí ag páistí ar an éagsúlacht agus go bhfeicfidh siad iad féin i scéalta daoine eile. Spreagaimid iarratais uathu siúd ó phobail mionlaigh eitneacha, ealaíontóirí faoi mhíchumas, agus iad siúd a bhraitheann nach bhfuil a gcuid guthanna á léiriú go coitianta sa domhan comhaimseartha.

AN BHFUIL TAITHÍ SCRÍBHNÓIREACHTA ROIMHE SEO AG TEASTÁIL UAIM CHUN IARRATAS A DHÉANAMH?

Ní gá aon taithí scríbhneoireachta drámaíochta roimhe seo ach tá díograis agus paisean don scríbhneoireacht / cruthú do thaibhiú ríthábhachtach don tionscadal seo agus dea-theist cheana ag forbairt agus ag seachadadh tionscadail.

CAD É AN AMLÍNE DON TIONSCADAL SEO?


– Dáta deiridh na n-iarratas: Dé Domhnaigh 23 Eanáit 2022, 23.59
-Céim 1 (go dtí an pointe ag a bheidh an dréacht réidh le cleachtadh): Eanáir 2022 go hAibreán 2022
-Céim 2: Le críochnú roimh dheireadh 2022 (sonraí le haontú idir an t-ealaíontóir agus na comhpháirtithe coimisiúnaithe)

CONAS IS FÉIDIR LIOM IARRATAS A DHÉANAMH?
Le hiarratas a dhéanamh ní mór duit:

-A bheith os cionn 18 mbliana d’aois

-A bheith lonnaithe in Éirinn agus in ann taisteal go Corcaigh de réir mar is gá don tionscadal

-Cuir isteach do thogra don choimisiún seo (500 focal ar a mhéad). Is féidir leis seo a bheith ina achoimre ar do smaoineamh agus / nó sampla scríbhneoireachta. Caithfidh an togra seo a bheith i nGaeilge. Ba cheart go gcuimhneodh do thogra ar na láithreacha taibhithe agus an buiséad léiriúcháin.

-Más iomchuí, léirigh aon chomhoibrithe atá ar intinn agat don phíosa seo. Cuirimid fáilte roimh iarratais dírithe ar aon raon aoise ó bhreith go 12 bliana. Má tá lucht féachana faoi leith i gceist le do smaoineamh (m.sh. 0-5, 6-8, 9-12 bliana), tabhair sin le fios i d’iarratas le do thoil.

-Cuir d’fhéinaisnéis nó do CV san áireamh.

-Cuir litir ghearr (uasmhéid 1 leathanach) nó físeán (uasmhéid 2 nóiméad) san áireamh ar mhaithe leat tú féin a chur in aithne

-Cuir in iúl dúinn má tá aon riachtanais shonracha rochtana agat chun páirt a ghlacadh

-2 theistiméireacht gairmiúla

-Úsáid tairseach na Comhairle chun d’iarratas a chomhlánú anseo:Déanfaidh painéal déanta suas as ionadaithe ó Graffiti Theatre Company agus Comhairle Contae Chorcaí iarratais a mheas. Bronnfar an Coimisiún ar bhonn fiúntas ealaíne agus indéantacht,  chun píosa den scoth a sheachadadh laistigh den amlíne, den bhuiséad agus leis na suíomhanna taibhithe i gcuimhne. Tabhair faoi deara le do thoil, ní bheimíd in ann aiseolas domhain a sholáthar ar iarratais aonair.

Leathanach go Léiriú
Calling theatre makers, writers and artists interested in working as Gaeilge: A commission for young audiences by Cork County Council & Graffiti Theatre, supported by Creative Ireland


FÓGRA:
⦁ Are you a writer, artist or theatre maker with a special interest in creating for young audiences?
⦁ Would you like to see your writing performed in libraries and other venues for the children of Cork county?
⦁ Do you have an idea in development which would benefit from time, support and mentorship?

Cork County Council and Graffiti Theatre, supported by Creative Ireland,  announce a callout for playwrights, artists and theatre makers who work as Gaeilge, to be commissioned and mentored to write and produce a short performance piece for children. The piece will then be performed at a number of county library settings and other locations throughout Cork county in 2022.

The chosen artist will be mentored and supported by Graffiti including expertise in as Gaeilge writing and performance for children from Graffiti’s Associate Director, Síle Ní Bhroin.

The commission is divided into Three phases:

Phase One: Writing and Development
This phase will see the chosen artist develop their idea for a short performance piece to the point of rehearsal, with mentorship from Graffiti Theatre.
The amount awarded to the artist for this phase is: €5,000 (inclusive of all expenses)
The chosen artist may engage other collaborators in this stage (e.g. musician, designer etc) from this award. These potential collaborators should be named in the proposal, where possible

Phase Two: Rehearsal and Production
This phase will see the developed piece rehearsed. The budget for this phase is estimated at €4000-€5000 and is dependent on the outcome of the annual Service Level agreement with Creative Ireland, the project’s principal funders


Phase Three: Performance
The piece will be performed in an agreed number of library settings and locations in consultation with Cork County Council Library and Arts Service. The budget for this phase is estimated at €8000-€9000

This budget will include all production fees, artist fees, performance costs. Budget details to be agreed by the artist with the commissioning parties.

Following phase two, the artistic rights will be retained by the artist for the future development of the piece. Additional funding and support may also be available from the commissioning partners to further extend the life of the project.


WHO IS THIS FOR?
⦁ Artists/Writers working as Gaeilge. The lead artist should be a proficient Irish Speaker.
⦁ Artists/Writers working in theatre and outside of it, for example music, dance, Early Years etc.
⦁ Artists/Writers interested in/with experience of creating pieces for audiences under the age of 12 years
⦁ Artists/Writers based in Ireland and able to conduct Phase Two in Cork county (any travel or accommodation costs will need to be covered from the production budget)

We strive to represent as many voices and experiences as possible. We believe it is important for children to experience diversity and to see themselves in the stories of others. We encourage applications from those from minority ethnic communities, artists with disabilities, and those who feel their voices are not commonly represented in the contemporary world.

DO I NEED PREVIOUS WRITING EXPERIENCE TO APPLY?
No previous playwriting experience is necessary but enthusiasm and a passion for writing/creating for performance is key and a previous track record developing and delivering a project.

WHAT IS THE TIMELINE OF THE PROJECT?
⦁ Closing date for applications: Sunday 23rd January at 23:59
⦁ Phase 1 (to the point of rehearsal-ready draft): January to April 2022
⦁ Phase 2: To be completed by end 2022 (details to be negotiated between artist and commissioning partners)

HOW DO I APPLY?
To apply you must:
⦁ Be over 18 years of age
⦁ Be based in Ireland and able to travel to Cork as needed for the project
⦁ Submit your proposal for this commission (max. 500 words). This can be an outline of your idea and/or a sample of writing. This proposal must be as Gaeilge. Your proposal should also bear in mind the performance locations and production budget.  
⦁ If appropriate, indicate any collaborators you have in mind for this piece. We welcome applications for any age range from birth to 12 years. If your idea has a specific audience in mind (e.g. 0-5, 6-8, 9-12yrs), please indicate on your application.
⦁ Include your biog. or CV
⦁ Include a short letter (1 page max) or video (2 mins max) to introduce yourself
⦁ Let us know if you have any specific access requirements in order to take part
⦁ 2 professional referees
⦁ Use the Cork County portal to complete your application here:Applications will be assessed by a panel representing Graffiti Theatre and Cork County Council. The commission will be awarded on the basis of artistic merit and feasibility to deliver an excellent piece within the timeline, budget and with the performance locations in mind. Please note, we will not be in a position to provide in-depth feedback on individual applications.

Made possible by funding from: